PRIVACY POLICY - LAST UPDATE 2/12/2019

Privacy Policy

Welkom op onze website. Met “onze website” wordt bedoeld: 
  • https://bussies.be;
  • https://bussies.eu;
  • alle subdomeinen van beide voorgaande tld’s;

Wij zijn “be.unfooled Ltd.”, een bijhuis van “UNFOOLED LTD.”, met hoofdzetel in Groot-Brittannië.

Hieronder vind je een samenvatting (en meer diepgaande toelichting) over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en jouw privacy respecteren.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen deze categorieën gegevens:

•                 Contactgegevens;

•                 Technische informatie: zoals uw IP-adres of uw besturingssysteem bij gebruik van website of app;

•                 Je surfgedrag op onze website, zoals hoe vaak je op een pagina komt, hoe lang je daar blijft, waar je op klikt, …;

•                 Facturatie- en betaalgegevens, wanneer bedragen aangerekend moeten worden;

•                 Als je een (kandidaat-)klant of zakenpartner bent, vragen wij informatie over je kredietwaardigheid en/of je resultaten en/of je bedrijfsstructuren op;

•                 Correspondentie die je met ons voert;

•                 Andere informatie die je aan ons meedeelt of invoert in […];

•                 Als je (een contactpersoon bij) een prospect bent aan wie wij ons willen voorstellen per e-mail (cold mailing) of per telefoon (cold calling), dan kunnen wij uw bedrijf, naam, functie, werktelefoon en professioneel e-mailadres verzamelen;

•                 Indien je een sollicitant bent, verwerken wij de gegevens die je ons verstrekt, de gegevens die voortvloeien uit gesprekken en tests, gegevens van personen die jij als referentie aanduidt en gegevens die openbaar beschikbaar en relevant zijn voor de beoordeling van uw sollicitatie (zoals openbare berichten op sociale media).


Hoe verzamelen wij je gegevens?

Bij het gebruiken van onze website

Bij communicatie met ons

Door het gebruik van onze diensten

Uit publieke bronnen

 [Andere]

Wij verwerken persoonsgegevens die ofwel (1) worden vergaard bij contact met jou, ofwel (2) door jou zijn verstrekt met het oog op het leveren van onze diensten, ofwel (3) worden vergaard door ons ingevolge je gebruik van onze diensten.

In het bijzonder verzamelen wij je gegevens:

•                 bij het gebruik van onze website. Door onze website te bezoeken registreren wij uitgebreid je klikgedrag, de tijd die je doorbrengt op onze, hoe je er terecht kwam en de manier van verlaten;

•                 bij communicatie met ons;

•                 bij het gebruik van onze diensten. Daarbij verzamelen verzamelen/ontvangen wij van jou

•                 via publieke bronnen. Als je bijvoorbeeld (een contactpersoon bij) een prospect bent, kunnen we jouw gegevens via publieke kanalen opzoeken, zoals via de website van je onderneming. Of als je solliciteert, kunnen we publieke informatie zoals publieke berichten op sociale media, raadplegen].

Hoe gebruiken wij je gegevens?

We gebruiken je gegevens om:

–        [onze diensten/ producten te leveren]

–        [communicatie te voeren

–        [onze website te laten functioneren]

–        [je profiel te bepalen en je gericht te kunnen benaderen]

[Wanneer je gebruik maakt van onze [diensten/producten]:

•                 [opdat je er gebruik van kan maken (bijv.: [voorbeeld]),]

•                 [om vast te stellen welke diensten/producten we aan je geleverd hebben en/of welk gebruik je ervan gemaakt hebt,]

•                 [om het gebruik van onze producten en diensten te evalueren en te verbeteren/ af te stemmen op jouw noden,]

•                 [om je ondersteuning/ support te kunnen geven wanneer dat nodig is,]

•                 [andere.]

Voor onze communicatie:

•                 [om met jou te communiceren (bijv. wanneer je ons een vraag stelt),]

•                 [om onze website te verbeteren,]

•                 [om je per e-mail informatie over onze diensten en producten te bezorgen (enkel als je klant of (een contactpersoon bij) een prospect bent, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang daartoe, of indien je daarom vraagt, bijv. door je in te schrijven op onze nieuwsbrief),]

•                 [om je profiel te bepalen en zo te zorgen dat we je gerichte promoties kunnen aanbieden op onze website,]

•                 [andere].

Website

•                 [om onze website te verbeteren, effectief te presenteren en te personaliseren,]

•                 [om (gerichte) berichten op onze website weer te geven,]

•                 [om uw webprofiel op te zetten en er zo voor te zorgen dat wij u gerichte promoties op onze website of op andere websites kunnen aanbieden,]

•                 [om uw gebruik van de website te evalueren (bijv. via analytische diensten van derden), rapporten over de activiteit op te stellen, demografische gegevens te verzamelen, prestatiegegevens te analyseren en andere gegevens over onze website en internetgebruik te verzamelen. Deze derden gebruiken cookies en andere technologieën om de gegevens te helpen analyseren en ons de gegevens te verstrekken. Zie ons Cookie Policy [/link invoegen naar Cookie Policy] voor meer informatie,]

•                 [andere].

.

Op welke rechtsgrond verwerken wij je gegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens strikt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en in het bijzonder op basis van de volgende rechtsgronden:

We verwerken je gegevens strikt overeenkomstig de privacywetgeving en specifiek op deze rechtsgronden

•                 Uitvoering van de overeenkomst: [sommige gegevens moeten we noodzakelijk verwerken om onze diensten te kunnen leveren of onze verplichtingen te kunnen nakomen, om met jou te communiceren voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst en de wenselijkheid van dergelijk contract te onderzoeken. Zo hebben we bijvoorbeeld je contactgegevens nodig om een contract op te stellen of om je bestellingen te (laten) bezorgen, je e-mailadres om je te laten weten dat je bestelling wordt uitgevoerd en je facturatiegegevens om je te kunnen factureren (als je een betalende dienst gebruikt).]

•                 Wettelijke verplichting: [in sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om jouw gegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we je facturen moeten sturen, waarop een bijvoorbeeld verplicht je BTW-nummer moet staan.]

•                 Gerechtvaardigd belang: [ben je klant, gebruiker of meer algemeen een bestaande handelsrelatie? Dan sturen wij je op basis van ons gerechtvaardigd belang gerichte informatie en nieuwsbrieven over onze producten. Tenzij je je uitschrijft uiteraard.] [Indien je (een contactpersoon bij) een prospect bent, kunnen we je gegevens zoals eerder omschreven verzamelen en je per telefoon of e-mail contacteren om je meer informatie over onze producten te bezorgen.]

•                 Toestemming: [we kunnen je gegevens ook verwerken wanneer we daar uitdrukkelijk toestemming voor krijgen, bijv. wanneer je, je inschrijft voor een nieuwsbrief of voor bepaalde (gerichte) aanbiedingen (direct marketing), desgevallend op basis van profilering.]

.

Welke derden verwerken je gegevens?

Deze derde partijen verwerken je gegevens

Wij doen beroep op de volgende categorieën bedrijven die jouw gegevens verwerken, maar die deze gegevens niet zelf mogen gebruiken:

•                  hosting van onze data en onze website,

•                  analyse van onze website,

•                  e-mailing,

•                 [koeriers,]

•                 [Andere diensten zoals recruiters of onafhankelijke verkopers of marktonderzoekers,]

•                 [andere.]

Hoe beschermen we jouw gegevens?

 Betrouwbare partners

 Technische veiligheidsmaatregelen

 Organisatorische maatregelen

Wij beschermen je persoonsgegevens door het nemen van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, zoals:

·        technische beveiligingsmaatregelen op de vlakken van toegang (inlogvereisten, paswoordbeleid, etc.), bewaring (encrypteren, back-up, enz.) en bescherming tegen toegang van buitenaf (firewall, antivirussoftware, enz.) van de media waarop persoonsgegevens opgeslagen kunnen worden,

·        het bijhouden van een dataregister, het naleven van een databeleid, opleggen van maatregelen zodat onze werknemers de bewaarde data vertrouwelijk behandelen, enz.

·        wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang (zoals verwerking voor prospectiedoeleinden), zullen we een “belangenafweging” (“legitimate interest assessment”) uitvoeren om er zeker van te zijn dat wij over het vereiste belang beschikken en dat aanvullende waarborgen worden voorzien en toegepast. Op deze manier garanderen wij een evenredige en evenwichtige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de privacywetgeving.

·        het werken met betrouwbare partners/leveranciers en het afdwingen van veiligheidsgaranties bij hen.

Ondanks de veiligheidsmaatregelen die wij nemen, is het belangrijk te weten dat de gegevensoverdracht via het internet niet zonder gevaar verloopt en u de nodige voorzorgen dient te nemen wanneer u gegevens naar ons via het internet verstuurt.

Waar verwerken wij je gegevens?

 Zoveel mogelijk binnen de EU

 Buiten de EU wanneer een passend beschermingsniveau wordt geboden conform de GDPR

De gegevens die je ons bezorgt, worden bewaard en verwerkt:

·        op de servers en computers waar wij gebruik van maken binnen de EU,

·        op de systemen van de vermelde derde partijen die de gegevens verwerken. Daarbij kiezen wij zoveel mogelijk voor verwerking binnen de EU, doch sommige van deze dienstverleners verwerken gegevens buiten de EU. In die gevallen zorgen wij dat zij een passend beschermingsniveau bieden.

Door je gegevens aan ons over te maken, aanvaard je dat wij deze op voormelde wijzen verwerken.

Jij beslist over je gegevens:

Je kan kiezen:

–        om persoonsgegevens niet met ons te delen

–        om cookies uit te schakelen

–        om je persoonsgegevens niet voor marketing te gebruiken

Je kan ervoor kiezen om je persoonsgegevens niet met ons te delen. Als je hiervoor kiest, kan je blijven gebruik maken van onze website, maar je zal geen gebruik kunnen maken van delen waarvoor we moeten weten wie je bent, waar je bijvoorbeeld moet betalen of delen waarop je moet zijn ingelogd.

De persoonsgegevens die wij nodig hebben om onze diensten te kunnen blijven leveren, moeten wij, zolang je op onze diensten beroep doet, kunnen blijven verwerken.

Je kan cookies uitschakelen. Lees voor meer info onze Cookiepolicy [/link invoegen naar cookiepolicy].

Je kan vragen dat we je gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden. Indien je marketingcommunicatie van ons ontvangt kan je, je steeds uitschrijven daarvoor (opt-out). Dit kan via:

•                 de uitschrijflink die onderaan elke e-mail staat die je van ons ontvangt,

•                 [ons voorkeurencentrum, waar je kan aangeven welke communicatie je wil ontvangen,]

•                 [het sturen van een e-mail aan [e-mailadres]],

•                 [andere].

Rechten op je gegevens:

Je kan je gegevens inkijken en aanpassen

Je kan je gegevens opvragen en meenemen

Je kan ons vragen je gegevens niet voor marketing te gebruiken

Je kan al je gegevens bij ons verwijderen en door ons ‘vergeten worden’

Je kan je rechten uitoefenen door [ons te mailen op [e-mailadres]/[andere]

Je hebt (binnen de wettelijke voorwaarden) recht op toegang tot de gegevens die wij van jou hebben. Dit omvat het recht om bijkomende informatie op te vragen aangaande:

·        de categorieën van je persoonsgegevens die wij verwerken,

·        de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken,

·        de categorieën van derden aan wie wij je persoonsgegevens overmaken,

·        de termijn gedurende welke wij je persoonsgegevens bewaren of op basis van welke criteria deze termijn wordt bepaald,

·        de andere rechten die je kan uitoefenen aangaande je gegevens.

We zullen je deze informatie binnen de 30 dagen na je vraag daartoe bezorgen, tenzij wanneer we daardoor rechten of vrijheden van anderen zouden schenden (bijv. Vertrouwelijkheid, intellectuele rechten,…), in welk geval we je daarvan informeren.

Je hebt het recht om persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten corrigeren. Dit kan je doen door [deze aan te passen in het voorkeurencentrum] [of] [ons te mail op het adres [e-mail]].

Je kan je ertegen verzetten dat wij je persoonsgegevens gebruiken om aan profilering te doen of automatische beslissingen te nemen. Wij kunnen je gegevens gebruiken om te bepalen of bepaalde informatie of (gerichte) aanbiedingen nuttig kunnen zijn. Ook derden-dienstverleners die de reclameboodschappen op onze website plaatsen kunnen je gegevens (die ze bij ons en op andere plaatsen verzamelen) gebruiken om je gerichte publiciteit te laten zien.

Je hebt binnen de wettelijke voorwaarden recht om je gegevens mee te nemen.

We kunnen jouw gegevens in een gestructureerd bestand aan jou bezorgen. Daarbij zal enkel data meegegeven worden waarop je een recht tot toegang hebt (zie hierboven).

Je hebt het recht op vergetelheid en dus om “vergeten” te worden door ons. Dit betekent dat wij alle data waarvoor wij geen redelijk belang meer hebben om deze verder te bewaren, verwijderen. Wij kunnen bijv. belang hebben om je gegevens te bewaren indien je klant bij ons bent en we die gegevens nodig hebben om je te contacteren.

Wie zijn wij?

be.unfooled

·        be.unfooled Ltd. – KBO-Nr.: 0735.992.745

·        Maatschappelijke Zetel in België

Roggeveld 2

8860 LENDELEDE

BELGIUM (EU)

·        BTW-Nr.: BE0735.992.745

·        VE-Nr.:

 

·        EOORI:

 

·        Company Nr.:

 

 

 

Hoe kan je ons bereiken?

Bereik ons op

·        [E-mailadres]

·        [Telefoon]

·        [Contactformulier op de website]

[Onze Data Protection Officer (DPO)/ Gegevensbeschermingsconsulent/Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is]:

·        [Naam DPO]

·        [Contact DPO]

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens maar zolang als nodig voor voormelde doelen

Jouw gegevens worden gewist in de volgende situaties:

·        [gegevens bewaard om je nieuwsbrieven te zenden: indien je meer dan [12] maanden geen enkele interesse toont (bijv. gedurende 12 maanden op geen enkele link in onze mails klikt en ook niet reageert op onze e-mail waarin we aankondigen dat we stoppen met e-mailen,].

·        [de duur gedurende welke cookies op je computer worden geplaatst, vind je in onze Cookie Policy [/link cookiepolicy],]

·        [Als u (een contactpersoon bij) een prospect bent, bewaren wij uw persoonlijke gegevens niet langer dan 3 maanden indien wij u niet kunnen bereiken of (indien sneller) tot het ogenblik waarop blijkt dat u geen interesse heeft in onze producten/diensten.]

·        [Als u bij ons solliciteert, bewaren wij uw persoonlijke gegevens gedurende [12] maanden. Als u toestemming hebt gegeven om te worden toegevoegd aan onze wervingsreserve, zullen wij deze toestemming om de 12 maanden verlengen of uw gegevens verwijderen.]

·         [andere – zie dataregister.]

In andere gevallen worden de gegevens niet langer bewaard dan vereist conform onze (wettelijke- verplichtingen of, bij gebreke daaraan, dan redelijkerwijs te rechtvaardigen is op grond van de redenen voor de verwerking ervan en de onze rechtmatige behoeften die hieruit voortvloeien. Deze bewaartermijnen beperken uw recht om te worden vergeten niet, zoals gewaarborgd door de privacywetgeving.

Wij kunnen bepaalde kerngegevens na voormelde bewaartermijnen opslaan in “niet-contacteren/niet-verwerken”-lijsten, om er zeker van te zijn dat wij geen contact met u opnemen of uw gegevens op een andere manier verwerken, nadat u ons heeft aangegeven dat u niet wilt dat wij u contacteren of uw gegevens verder verwerken.

Je hebt altijd het recht om klacht in te dienen aangaande het gebruik van je gegevens

Contacteer ons eerst

Je hebt het recht om klacht in te dienen aangaande het gebruik van je gegevens

Ben je van mening dat wij niet correct omgaan met je gegevens, dan horen wij graag wat je bekommernissen zijn zodat we deze kunnen onderzoeken en desgevallend rechtzetten.

Je hebt het recht om klacht in te dienen bij:

•                 [de Gegevensbeschermingsautoriteit (België) /link https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/]

•                 [de Autoriteit Persoonsgegevens (Nederland) /link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/,]

•                 [andere.]

Uiteraard hopen we dat je je klacht eerst met ons bespreekt, dan kunnen we een oplossing zoeken.

Wij gebruiken cookies, pixels en andere trackingtechnologieën

Om volgende redenen

•                 [Om de werking van onze site te garanderen en te verbeteren.]

•                 [Om je te herkennen.]

•                 [Om je gerichte reclame te kunnen laten zien [op onze website] [en] [op andere websites].]

•                 [Om je toe te laten content van onze website te delen op sociale media.]

•                 [Andere.]

Onze Cookie Policy vind je hier [/link cookiepolicy].

Andere toepasselijke voorwaarden

Bekijk ook onze:

–        [Algemene Verkoopsvoorwaarden] [/link]

–        [Gebruiksvoorwaarden] [/link]

–        [Website disclaimer] [/link]

–        [Andere] [/link]

Deze Privacy Policy licht enkel toe hoe wij je persoonsgegevens verwerken. Daarnaast zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

•                 [de [verkoop van onze producten] wordt geregeld door onze [Algemene Verkoopsvoorwaarden/ Leveringsvoorwaarden/ …] [/link]]

•                 [het [gebruik van onze applicatie] wordt geregeld door onze [Gebruiksvoorwaarden] [/link]]

•                 [het [gebruik van onze website] wordt geregeld door onze [website disclaimer] [/link]]

•                 [Andere] [/link]

Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan gewijzigd worden

Deze Privacy Policy kan steeds door ons aangepast worden binnen de wettelijk toegelaten grenzen. In dat geval, word je daar (afhankelijk van je relatie tot ons) van op de hoogte gebracht via e-mail, via onze applicatie en/of via een melding op onze website

Copyright en

kwaliteitslabel

Dit document werd opgesteld met behulp van

Op het gebruik hiervan werd een gebruikslicentie verleend aan de rechtstreekse ontvanger ervan.

Bezoek myprivacyspecialist.com voor meer advies en templates om te voldoen aan de GDPR.

Alle rechten zijn voorbehouden.