CLOUDOVEREENKOMST

Deze _bussies Cloud Overeenkomst wordt gesloten tussen de entiteit die u vertegenwoordigt of, als u geen entiteit aanwijst in verband met een de aankoop of verlenging van een Abonnement, tussen u persoonlijk (“Klant”) en de besloten vennootschap ABSOLUTELELY FLABBERGASTED, met haar commerciële benaming “_bussies” en de benamingen en/of merknamen “_bussies” of “_bussies.be”. De overeenkomst bestaat uit de onderstaande voorwaarden, Gebruiksvoorwaarden, SLA en alle documenten waarnaar wordt verwezen binnen deze documenten (samen de “overeenkomst”). De overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop de Reseller het Abonnement aan u levert, of vanaf het moment dat _bussies uw Diensten Activeert, het platform voor de klant Openstelt en/of de Inloggegevens aan de Klant bezorgt.

 

Belangrijke termen worden gedefinieerd in Artikel 10.

Licentieverlening, rechten en voorwaarden.

Software. Na aanvaarding van elke bestelling, verleent _bussies aan de Klant beperkte rechten met betrekking tot het gebruik van de Software in de bestelde hoeveelheden.

Gebruiksrechten. De Gebruiksrechten die van kracht zijn op het moment dat de Klant Software bestelt, zijn van toepassing op het gebruik door de Klant van de versie van de Software die op dat moment actueel is. Voor toekomstige versies en nieuwe Software gelden de Gebruiksrechten die van kracht zijn wanneer die versies en Software voor het eerst worden uitgebracht. Wijzigingen in de Gebruiksrechten die _bussies aanbrengt voor een bepaalde versie zijn niet van toepassing, tenzij de Klant ervoor kiest deze wijzigingen van toepassing te laten zijn.

Tijdelijke en eeuwigdurende licenties. Licenties die verkrijgbaar zijn op abonnementsbasis zijn tijdelijk. Bij alle overige licenties wordt het recht tot het gebruik van de Software eeuwigdurend na volledige betaling.

Online Diensten. De Klant mag de Online Diensten gebruiken zoals bepaald in deze overeenkomst.

(i) Voorwaarden voor Online Diensten. De Voorwaarden voor Online Diensten die van kracht zijn wanneer Klant een abonnement voor een Online Dienst bestelt of verlengt, zijn van toepassing voor de toepasselijke abonnementstermijn. Voor Online Diensten die periodiek worden gefactureerd op basis van verbruik, gelden de Voorwaarden voor Online Diensten die van toepassing zijn aan het begin van elke factuurperiode gedurende de betreffende periode.

(ii) Opschorting. _bussies kan het gebruik van een Online Dienst opschorten wanneer de Klant het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik schendt, of nalaat te reageren op een vordering betreffende vermeende inbreuk. Indien redelijk, stelt _bussies de Klant vooraf op de hoogte voordat wordt overgegaan tot opschorting van een Online Dienst.

(iii) Eindgebruikers. De Klant bepaalt wie van de Eindgebruikers toegang heeft en is verantwoordelijk voor hun gebruik van het Product overeenkomstig deze overeenkomst. De Klant dient er bijvoorbeeld voor te zorgen dat Eindgebruikers voldoen aan het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik.

(iv) Gegevens van de Klant. De Klant draagt de volle verantwoordelijkheid voor de inhoud van alle Gegevens van de Klant. De Klant dient alle rechten met betrekking tot Gegevens van de Klant vast te leggen en te behouden die voor _bussies noodzakelijk zijn om de Online Diensten aan de Klant te kunnen verstrekken zonder de rechten van derden te schenden, of _bussies anderszins verplichtingen te geven jegens de Klant of een derde. _bussies heeft en aanvaardt geen verplichtingen met betrekking tot Gegevens van de Klant of het recht van de Klant op het gebruik van het Product, anders dan uitdrukkelijk bepaald in deze overeenkomst of voorgeschreven door het toepasselijk recht.

(v) Verantwoordelijkheid voor uw accounts. De Klant is verantwoordelijk voor het in stand houden van de vertrouwelijkheid van alle niet-openbare verificatiereferenties die zijn gekoppeld aan het gebruik door de Klant van de Online Diensten. In het geval van eventueel misbruik van de accounts of verificatiereferenties van de Klant, of beveiligingsproblemen met betrekking tot de Online Diensten dient de Klant de klantondersteuning hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

c. Overdracht van licenties. Overdracht van licenties is niet toegestaan, met dien verstande dat de Klant uitsluitend volledig betaalde, eeuwigdurende licenties mag overdragen aan (1) een Gelieerde Onderneming, of (2) een derde partij, doch uitsluitend in verband met de overdracht van hardware of werknemers waaraan de licenties zijn toegewezen aan deze derde partij in het kader van (a) een afstoting van een Gelieerde Onderneming of een onderdeel daarvan of (b) een fusie waarbij een Klant of Gelieerde Onderneming is betrokken. Na een dergelijke overdracht dienen de Klant en de Gelieerde Ondernemingen van de Klant het gelicentieerde Product te verwijderen, het gebruik ervan te staken en alle kopieën ervan onbruikbaar te maken. Niets in deze overeenkomst verbiedt de overdracht van Software waar deze is toegestaan op grond van het toepasselijk recht of indien het distributierecht is verlopen.

d. Voorbehoud van rechten. Producten worden beschermd door wetgeving en internationale verdragen op het gebied van auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. _bussies behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in deze overeenkomst. Geen rechten worden verleend of geïmpliceerd door een verklaring van afstand of door uitsluiting. Rechten voor de toegang tot of het gebruik van de Software op een apparaat, geven de Klant niet het recht octrooien of andere intellectuele eigendommen van _bussies te implementeren op het apparaat zelf, op andere apparaten of in andere software.

 

Beperkingen.

De Klant mag het Product uitsluitend gebruiken overeenkomstig deze overeenkomst. Het is de Klant niet toegestaan (en de Klant heeft geen licentie) om: (1) een Product of Fix te reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, of een poging daartoe te doen; (2) software of technologieën die niet van _bussies zijn te installeren of te gebruiken op een wijze die intellectueel eigendom of technologie van _bussies zou onderwerpen aan andere licentievoorwaarden; of (3) technische beperkingen in een Product of Fix of beperkingen in de Productdocumentatie te omzeilen. De Klant mag factureringsmechanismen waarmee het gebruik van de Online Diensten door de Klant wordt bijgehouden, niet uitschakelen, saboteren of anderszins proberen te omzeilen. Uitgezonderd hetgeen uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze overeenkomst of Productdocumentatie, is het de Klant niet toegestaan Producten, geheel of gedeeltelijk, te distribueren, in sublicentie te geven, te verhuren, in lease te geven, uit te lenen, door te verkopen of over te dragen, of te gebruiken voor het aanbieden van hostingdiensten aan derden.

f. Preview-releases. Mogelijk stelt _bussies Previews beschikbaar. Previews worden “in de huidige staat”, “met alle aanwezige fouten” en “zoals beschikbaar” geleverd en zijn uitgesloten van de SLA en alle beperkte garanties die worden geboden in deze overeenkomst. Previews vallen mogelijk niet onder klantenondersteuning. Previews kunnen zijn onderworpen aan beperkte of andere beveiligings-, nalevings- en privacyverplichtingen, zoals nader uiteengezet in de Voorwaarden voor Online Diensten en eventuele aanvullende mededelingen die bij de Preview worden geleverd. Previews kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving door _bussies worden gewijzigd of gestopt. _bussies kan er ook voor kiezen om een Preview niet uit te brengen in “Algemene Beschikbaarheid”.

 

g. Controle op naleving voor Producten.

(i) Recht op nalevingsverificatie. De Klant dient een administratie bij te houden met betrekking tot het gebruik en de distributie van Producten door de Klant en de Gelieerde Ondernemingen van de Klant. _bussies heeft het recht, op eigen kosten, de naleving van de licentievoorwaarden voor de Producten te controleren. De Klant dient alle informatie die redelijkerwijs wordt gevraagd door de onafhankelijke controleurs die door _bussies zijn aangewezen ten behoeve van de controle direct te verstrekken, met inbegrip van toegang tot systemen waarop de Producten worden uitgevoerd en bewijs van licenties voor Producten die de Klant host, sublicentieert of distribueert ten behoeve van derden. De Klant stemt ermee in het proces voor zelfcontrole van _bussies, waarom _bussies kan vragen in plaats van een controle door een derde partij, uit te voeren.

ii) Rechtsmiddelen bij niet-naleving. Indien tijdens de controle of zelfcontrole ongelicentieerd gebruik van Producten wordt vastgesteld, (1) dient de Klant binnen 30 dagen voldoende licenties te bestellen voor het betreffende gebruik, en (2) indien het ongelicentieerde gebruik 5% of meer bedraagt, dient de Klant de kosten die _bussies heeft gemaakt voor de controle aan _bussies te vergoeden en de benodigde aanvullende licenties aan te schaffen tegen 125% van de prijs, op basis van de op dat moment geldende prijslijst en het prijsniveau van de klant. Het percentage ongelicentieerd gebruik wordt berekend op basis van het totale aantal aangeschafte licenties voor gebruik op dat moment in vergelijking met het aantal daadwerkelijk geïnstalleerde producten. Indien geen ongelicentieerd gebruik van Producten wordt vastgesteld, zal _bussies de Klant gedurende ten minste één jaar niet aan een andere controle onderwerpen. Door gebruik te maken van de hierboven beschreven rechten en procedures ziet _bussies niet af van de rechten om naleving van deze overeenkomst af te dwingen of om haar intellectuele eigendom door andere juridische middelen te beschermen.

(iii) Verificatieproces. _bussies stelt de Klant ten minste 30 dagen van tevoren in kennis van haar voornemen om de naleving door de Klant van de licentievoorwaarden voor de Producten die de Klant en de Gelieerde Ondernemingen van de Klant gebruiken of distribueren, te controleren. _bussies zal een onafhankelijke controleur inschakelen, die tot geheimhouding verplicht zal zijn. De informatie die wordt verzameld tijdens de zelfcontrole wordt uitsluitend gebruikt voor het vaststellen van de naleving. Deze controles zullen plaatsvinden tijdens normale kantooruren en op zodanige wijze dat de activiteiten van de Klant niet op onredelijke wijze worden verstoord.

 

a. Een Reseller kiezen. De Klant dient een Reseller die is geautoriseerd binnen de regio van de Klant te kiezen en aan te houden. Indien _bussies of de Reseller ervoor kiest het zakendoen met de ander te beëindigen, dient de Klant een vervangende Reseller te kiezen of een Abonnement rechtstreeks van _bussies af te nemen, in welk geval de Klant mogelijk andere voorwaarden dient te aanvaarden.

b. Beschikbare abonnementsaanbiedingen. De Abonnementsaanbiedingen die voor de Klant beschikbaar zijn worden vastgesteld door de Reseller van de Klant en kunnen in grote lijnen worden gecategoriseerd als één of een combinatie van de volgende:  (i) Toezeggingsaanbod Online Diensten. De Klant zegt vooraf toe een bepaalde hoeveelheid Online Diensten aan te schaffen voor gebruik gedurende een bepaalde Looptijd, en vooraf of op periodieke basis te betalen voor voortgezet gebruik van de Online Dienst.

(ii) Verbruiksaanbod (ook Pay-As-You-Go (“betalen naar gebruik”) genoemd). De Klant betaalt op basis van werkelijk gebruik, zonder verplichting vooraf.

(iii) Beperkt aanbod. De Klant ontvangt gedurende een beperkte looptijd een beperkt aantal Online Diensten waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht (bijvoorbeeld een gratis evaluatieversie) of die deel uitmaken van een ander _bussies-aanbod (bijvoorbeeld MSDN). Bepalingen in deze overeenkomst met betrekking de SLA en het bewaren van gegevens zijn mogelijk niet van toepassing.

(iv) Toezeggingsaanbod Software. De Klant zegt vooraf toe een bepaalde hoeveelheid Software aan te schaffen voor gebruik gedurende een bepaalde Looptijd, en vooraf of op periodieke basis te betalen voor voortgezet gebruik van de Software.

c. Bestellen.

(i) Bestellingen dienen te worden geplaatst via de aangewezen Reseller van de Klant. De Klant kan in het kader van deze overeenkomst bestellingen plaatsen voor de Gelieerde Ondernemingen van de Klant en de Gelieerde Ondernemingen van de Klant beheerdersrechten verlenen om het Abonnement te beheren. Gelieerde Ondernemingen kunnen echter geen bestellingen plaatsen in het kader van deze overeenkomst. De Klant mag de rechten die worden verleend op grond van Artikel 1.a en 1.b ook overdragen aan een derde partij voor gebruik door deze derde partij bij de interne bedrijfsactiviteiten van de Klant. Indien de Klant rechten met betrekking tot de Software of het Abonnement toekent aan Gelieerde Ondernemingen of andere derde partijen, zijn deze Gelieerde Ondernemingen en andere derde partijen gebonden aan deze overeenkomst, en stemt de Klant ermee in gezamenlijk en afzonderlijk aansprakelijk te zijn voor alle acties van dergelijke Gelieerde Ondernemingen of andere derde partijen met betrekking tot hun gebruik van de Producten.

(ii) De Reseller van de Klant kan de Klant toestaan tijdens de Looptijd van een Abonnement de hoeveelheid Online Diensten wijzigen. Aanvullende hoeveelheden Online Diensten die worden toegevoegd aan een abonnement lopen af aan het einde van het Abonnement.

d. Prijzen en betaling. De prijzen voor elk Product en eventuele voorwaarden voor facturering en betaling worden vastgesteld door de Reseller van de Klant.

e. Verlenging.  (i) Op het moment dat de Klant een Abonnement verlengt, kan van de Klant worden verlangd dat deze een nieuwe of aanvullende overeenkomst of een amendement op deze overeenkomst ondertekent.

(ii) Het bestaande Abonnement van de Klant wordt automatisch verlengd, tenzij de Klant de Reseller voor het aflopen van de Looptijd in kennis stelt van de intentie om niet te verlengen.

f. Kwalificatie voor versies Academic, Government en Nonprofit. Indien de Klant gebruikmaakt van een aanbieding voor het onderwijs, de overheid of een non-profitorganisatie, verklaart de Klant dat deze voldoet aan de respectieve kwalificatievereisten zoals vermeld op de volgende websites:  (i) in het geval van een aanbieding voor het onderwijs, de vereisten voor onderwijsinstellingen (met inbegrip van administratiekantoren of onderwijsraden, een openbare bibliotheek of openbaar museum) die worden vermeld op www.bussies.be;

(ii) in het geval van een aanbieding voor de overheid, de vereisten die worden vermeld op www.bussies.be; en

(iii) in het geval van een aanbieding voor non-profitorganisaties, de vereisten die worden vermeld op www.bussies.be.

g. Belastingen. De partijen zijn niet aansprakelijk voor de belastingen van de andere partij die de andere partij wettelijk verschuldigd is en die worden opgelegd of verschuldigd zijn in verband met transacties op grond van deze overeenkomst. Al deze belastingen zijn de financiële verantwoordelijkheid van de partij die de wettelijke verplichting draagt deze belasting te betalen.

a. Looptijd en beëindiging Overeenkomst. Deze overeenkomst blijft van kracht tot het aflopen of beëindigen van het Abonnement van de Klant, afhankelijk van wat het eerste het geval is. De Klant kan deze overeenkomst op elk moment beëindigen door contact op te nemen met de Reseller van de Klant. Het aflopen of beëindigen van deze overeenkomst beëindigt slechts het recht van de Klant om nieuwe bestellingen voor additionele Producten te plaatsen op grond van deze overeenkomst.

b. Beëindiging wegens niet-nakoming. Indien een der partijen deze Overeenkomst schendt, heeft de andere partij het recht de geschonden overeenkomst (geheel of gedeeltelijk, met inbegrip van bestellingen) na kennisgeving te beëindigen. Indien het mogelijk is de tekortkoming binnen 30 dagen te herstellen, dient de beëindigende partij de schendende andere partij in gebreke te stellen en gedurende een periode van 30 dagen gelegenheid te geven de tekortkoming te herstellen.

c. Een Abonnement annuleren. De Reseller van de Klant bepaalt de voorwaarden, indien van toepassing, op grond waarvan de Klant een Abonnement mag annuleren.

a. Beheertoegang Reseller en Klantgegevens. De Klant erkent en stemt ermee in dat (i) zodra de Klant een Reseller heeft gekozen, deze Reseller de primaire administrator wordt van de Online Diensten gedurende de Looptijd en zal beschikken over beheerrechten voor en toegang tot Klantgegevens, hoewel de Klant aanvullende beheerrechten mag vragen van de Reseller; (ii) de Klant, geheel naar eigen goeddunken en op enig moment gedurende de Looptijd, de beheerrechten van de Reseller kan intrekken; (iii) de privacypraktijken van de Reseller met betrekking tot Klantgegevens of diensten die worden geleverd door de Reseller zijn onderworpen aan de voorwaarden van de overeenkomst van de Klant met de Reseller en kunnen afwijken van de privacypraktijken van _bussies; en (iv) de Reseller mogelijk Klantgegevens, met inbegrip van persoonlijke gegevens, verzamelt, gebruikt, overdraagt, bekendmaakt en anderszins verwerkt. De Klant stemt ermee in dat _bussies Gegevens van de Klant en informatie die de Klant aan _bussies heeft verstrekt doorgeeft aan de Reseller ten behoeve van het bestellen, leveren en beheren van de Online Diensten.

b. De Klant stemt in met het verwerken van persoonlijke gegevens door _bussies en haar opdrachtnemers ten behoeve van de inhoud van deze overeenkomst. De Klant kan ervoor kiezen persoonlijke informatie te verstekken aan _bussies uit naam van derde partijen (met inbegrip van uw contactpersonen, resellers, distributeurs, beheerders en medewerkers) in het kader van deze overeenkomst. De Klant dient de benodigde toestemming van derden te verkrijgen op grond van toepasselijk recht op het gebied van privacy- en gegevensbescherming voordat de persoonlijke gegevens aan _bussies worden verstrekt.

c. Aanvullende informatie over privacy en beveiliging is te vinden in de Voorwaarden voor Online Diensten. De toezeggingen die worden gedaan in de Voorwaarden voor Online Diensten gelden uitsluitend voor de Online Diensten die zijn aangeschaft op grond van deze overeenkomst en niet voor andere diensten of producten die door een Reseller worden geleverd. Indien een Klant gebruikmaakt van software of diensten die worden gehost door een Reseller, is dit gebruik onderworpen aan de privacypraktijken van de Reseller. Deze kunnen afwijken van die van _bussies.

d. Waar en voor zover wettelijk verplicht, dient de Klant de individuele gebruikers van de Online Diensten op de hoogte te stellen dat hun gegevens mogelijk worden verwerkt ten behoeve van bekendmaking aan wetshandhavende of andere overheidsinstanties op aanwijzing van de Reseller of bij wettelijke verplichting, en dient de Klant de toestemming van de gebruikers te verkrijgen om dat te doen.

e. De Klant benoemt de Reseller als agent voor het onderhouden van contact met en instrueren van _bussies binnen de context van dit Artikel 4.

a. Beperkte garantie. (i) Software. _bussies garandeert dat elke versie van de Software in essentie werkt zoals beschreven in de toepasselijke documentatie van het Product, voor een periode van een jaar vanaf de datum waarop de Klant voor het eerst voor die versie is gelicentieerd. Indien dit niet het geval is en de Klant _bussies binnen de garantietermijn hiervan op de hoogte stelt, zal _bussies, naar eigen keuze, (1) de door de Klant voor de Software licentie betaalde prijs restitueren, of (2) de Software repareren of vervangen.

(ii) Online Diensten. _bussies garandeert dat elke Online Dienst werkt overeenkomstig de toepasselijke SLA tijdens het gebruik door de Klant. De verhaalsmogelijkheden van de Klant bij inbreuk op deze garantie worden genoemd in de SLA.

b. Uitsluitingen. De garanties in deze overeenkomst gelden niet voor problemen die zijn veroorzaakt door een ongeluk, misbruik of gebruik dat niet strookt met deze overeenkomst, met inbegrip van het niet voldoen aan de minimum vereisten van het systeem. Deze garanties gelden niet voor gratis of evaluatieproducten, Previews, Beperkte Aanbiedingen of voor componenten van Producten die de Klant verder mag distribueren.

c. Exoneratie. Afgezien van bovenstaande beperkte garanties geeft _bussies geen garanties of voorwaarden voor Producten, en wijst het alle andere expliciete, impliciete of wettelijk garanties voor Producten van de hand, met inbegrip van garanties van kwaliteit, eigendom, niet-inbreukmakend karakter, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

a. Door _bussies. _bussies zal de Klant verdedigen tegen vorderingen van derden voor zover hierin wordt beweerd, dat een Product dat of Fix die door _bussies tegen betaling ter beschikking is gesteld en wordt gebruikt binnen de reikwijdte van de licentie die in het kader van deze overeenkomst is verleend (ongewijzigd ten opzichte van de vorm waarin deze door _bussies is verstrekt en niet in combinatie met iets anders), een onrechtmatige toe-eigening inhoudt van een handelsgeheim of rechtstreeks inbreuk maakt op een octrooi, auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht van een derde partij. Indien _bussies niet in staat is een vordering betreffende inbreuk onder commercieel redelijke voorwaarden te schikken, kan _bussies naar eigen goeddunken: (1) het Product of de fix wijzigen of vervangen door een functioneel gelijkwaardig product; of (2) de licentie van de Klant beëindigen met terugbetaling van eventuele vooruitbetaalde licentiekosten van een eeuwigdurende licentie (verminderd met een bedrag op basis van een lineaire afschrijving over een periode van vijf jaar) en kosten voor Online Diensten die zijn betaald voor de gebruiksperiode na de datum van beëindiging. _bussies is niet aansprakelijk voor vorderingen of schadevergoedingen in verband met het voortgezet gebruik van een Product of Fix door de Klant nadat deze is opgedragen hiermee te stoppen wegens een vordering van een derde.

b. Door de Klant. Voor zover wordt toegestaan door het toepasselijk recht, zal de Klant _bussies verdedigen tegen vorderingen van derden voor zover hierin wordt beweerd dat: (1) Gegevens van de Klant of software die niet van _bussies afkomstig is en die in naam van de Klant door _bussies wordt gehost in een Online Dienst een onrechtmatige toe-eigening inhoudt van een handelsgeheim of rechtstreeks inbreuk maakt op een octrooi, auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht van een derde partij; of (2) het gebruik van een Product of Fix door de Klant, op zich of in combinatie met iets anders, in strijd is met de wet of schade toebrengt aan een derde partij.

a. Online Diensten. In het geval van Online Diensten is de maximale aansprakelijkheid van _bussies jegens de Klant voor elk incident dat aanleiding geeft tot een vordering niet hoger dan het bedrag dat de Klant voor de Online Dienst heeft betaald gedurende de 12 maanden voorafgaande aan het incident; met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid van _bussies voor een Online Dienst nooit hoger zal zijn dan het bedrag dat gedurende het Abonnement voor de betreffende Online Dienst is betaald.

 

b. Gratis producten en te distribueren code. Voor Producten die kosteloos worden verstrekt en code die de Klant aan derden verder mag distribueren zonder dat hiervoor een afzonderlijke betaling aan _bussies verschuldigd is, is de totale aansprakelijkheid van _bussies beperkt tot de uiteindelijk vastgestelde directe schade met een maximum van EUR 5.000,00.

c. Uitsluitingen. In geen geval is een van beide partijen aansprakelijk voor verlies van inkomsten of indirecte schade, bijzondere schade, incidentele schade, gevolgschade of door het gerecht opgelegde schadevergoedingen, of schade door verlies van gebruik, winstderving, verlies van omzet, onderbreking van de bedrijfsvoering of verlies van bedrijfsgegevens, ongeacht de oorzaak en ongeacht de grond van de aansprakelijkheid.

 

d. Uitzonderingen. De limieten voor de aansprakelijkheid in dit artikel zijn maximaal van toepassing voor zover wettelijk is toegestaan, maar gelden niet voor: (1) de verplichtingen van de partijen onder artikel 6 of (2) schending van de intellectuele eigendomsrechten van de andere partij.

 

Alle rechten die worden verleend op grond van deze overeenkomst zijn niet-exclusief en zijn niet-overdraagbaar, en zijn van toepassing zolang noch de Klant, noch een van zijn Gelieerde Ondernemingen deze overeenkomst wezenlijk schenden.

 

2. Abonnementen, bestellingen.

_bussies behoudt zich het recht voor op enig tijdstip te controleren of u aan de kwalificatie-eisen voldoet en de Online Diensten op te schorten indien dit niet het geval is.

 

3. Looptijd, beëindiging.

 

4. Beveiliging, privacy en gegevensbescherming. 

 

5. Garanties.

De bovenstaande verhaalsmogelijkheden zijn de enige verhaalsmogelijkheden voor niet-nakoming van de garanties in dit artikel. De Klant doet afstand van iedere vordering inzake niet-nakoming van garantie die niet tijdens de garantieperiode zijn gemaakt.

 

6. Verweer tegen vorderingen van een derde partij.

De partijen verdedigen elkaar tegen de vorderingen van derden die worden beschreven in dit artikel en zullen het bedrag betalen van een eventueel nadelig onherroepelijk vonnis of een goedgekeurde schikking, maar uitsluitend indien de verdedigende partij direct schriftelijk in kennis wordt gesteld van de vordering en de zeggenschap krijgt over het verweer en een eventuele schikking ervan. De verdedigde partij dient de verdedigende partij te voorzien van alle gevraagde assistentie, informatie en machtigingen. De verdedigende partij zal de redelijke onkosten van de andere partij als gevolg van het verstrekken van deze assistentie vergoeden. Dit artikel beschrijft de enige verhaalsmogelijkheden van de partijen en de volledige aansprakelijkheid in geval van dergelijke vorderingen.

7. Aansprakelijkheidsbeperking.

 

 

Voor elk Product is de totale aansprakelijkheid van elk van beide partijen jegens de andere op grond van deze overeenkomst beperkt tot de directe schade die uiteindelijk wordt toegekend ten bedrage van niet meer dan het totaalbedrag dat de Klant verplicht was te betalen voor de toepasselijke Producten gedurende de looptijd van deze overeenkomst, afhankelijk van het volgende:

8. Ondersteuning en Professionele Diensten. 

 

 

De Reseller van de Klant zal details verstrekken met betrekking tot ondersteuningsdiensten die beschikbaar zijn voor Producten die zijn aangeschaft op grond van deze overeenkomst. Ondersteuningsdiensten kunnen worden uitgevoerd door de Reseller of een entiteit die door de Reseller wordt aangewezen. In sommige gevallen zou dit _bussies kunnen zijn. Indien de Klant Professionele Diensten aanschaft op grond van deze overeenkomst, is de uitvoering van deze Professionele Diensten onderworpen aan de voorwaarden in de Gebruiksrechten. 

9. Overige bepalingen. a. Kennisgevingen. U moet kennisgevingen per post met ontvangstbewijs naar het onderstaande adres sturen. 

 

b. Overdracht. U mag deze overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen. _bussies mag deze overeenkomst zonder uw instemming overdragen, doch uitsluitend aan een van de Gelieerde Ondernemingen van _bussies. Verboden overdrachten zijn nietig. 

 

c. Scheidbaarheid. Indien enig onderdeel van deze overeenkomst als onafdwingbaar wordt beoordeeld, blijven de resterende onderdelen volledig van kracht. 

 

d. Afstand van recht. Als enige bepaling van deze overeenkomst niet wordt afgedwongen, vormt dit geen verklaring van afstand wat betreft deze bepaling. 

 

e. Geen instantie. Deze overeenkomst leidt niet tot het ontstaan van een vertegenwoordigende relatie, partnerschap of gezamenlijke onderneming. 

 

f. Geen derde begunstigden. Er zijn geen derde begunstigden bij deze overeenkomst. 

 

g. Gebruik van opdrachtnemers. _bussies kan opdrachtnemers gebruiken voor het uitvoeren van diensten, maar draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering, met inachtneming van de voorwaarden van deze overeenkomst.

 

h. _bussies als onafhankelijke aannemer. De partijen zijn onafhankelijke contractpartijen. De Klant en _bussies mogen beide onafhankelijk producten ontwikkelen zonder gebruik te maken van de vertrouwelijke informatie van de ander.

 

i. Niet-exclusieve overeenkomst. De Klant heeft de vrijheid overeenkomsten aan te gaan voor het licentiëren, gebruiken of promoten van producten en diensten die niet afkomstig zijn van _bussies.

 

j. Toepasselijk recht en relatieve bevoegdheid. Voor deze overeenkomst geldt de wetgeving van Ierland. Indien _bussies een procedure instelt om naleving van deze overeenkomst af te dwingen, zal _bussies dit doen in het rechtsgebied waar de Klant zijn hoofdkantoor heeft. Indien de Klant een procedure instelt om naleving van deze Overeenkomst af te dwingen, zal deze dit doen in Ierland. Deze keuze van rechtsgebied belet geen der partijen een voorlopige voorziening te verzoeken bij een bevoegde rechter in verband met schending van intellectuele eigendomsrechten.

 

k. Gehele overeenkomst. Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst met betrekking tot de inhoud ervan en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige communicatie. Ingeval van strijdigheid tussen documenten in deze overeenkomst die niet uitdrukkelijk in de documenten wordt opgelost, zijn de voorwaarden van die documenten in de volgende aflopende volgorde van kracht: (1) deze overeenkomst, (2) de Productvoorwaarden, (3) de Voorwaarden voor Online Diensten, en (4) overige documenten in deze overeenkomst. 

 

l. Bepalingen na beëindiging. Alle bepalingen blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst, uitgezonderd de bepalingen waarvan de uitvoering uitsluitend is vereist tijdens de looptijd van de overeenkomst. 

 

m. Amerikaanse exportwetgeving. Op de producten is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. De Klant dient alle toepasselijke internationale en nationale wetten na te leven, inclusief de U.S. Export Administration Regulations, de ITAR-voorschriften (International Traffic in Arms Regulations) en beperkingen betreffende eindgebruikers, eindgebruik en bestemming die zijn opgelegd door de regering van de VS en die van andere landen met betrekking tot producten, diensten en technologieën van _bussies. 

 

n. Overmacht. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor gebrekkige prestaties vanwege oorzaken die buiten de redelijke invloed van de betreffende partij liggen (zoals brand, explosie, stroomuitval, aardbeving, overstroming, zeer zware storm, staking, embargo, arbeidsgeschil, handelingen door burgerlijk of militair gezag, terrorisme (waaronder cyberterrorisme), natuurrampen, handelingen of nalatigheid van internetverkeersdiensten, acties of nalatigheid van regulerende of overheidslichamen (waaronder het doorvoeren van wetten of regels of andere overheidshandelingen die de levering van Online Diensten beïnvloeden)). Deze Sectie is echter niet van toepassing op uw betalingsverplichtingen in het kader van deze overeenkomst. 

 

o. Bevoegdheid om een contract aan te gaan. Als u een persoon bent die deze voorwaarden aanvaardt in naam van een entiteit, verklaart u dat u de wettelijke bevoegdheid hebt om een overeenkomst aan te gaan in naam van die entiteit. 

 

p. Verklaring van afstand van het recht online aankopen nietig te verklaren. Voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijk recht verklaart de Klant afstand te doen van het recht om aankopen onder deze overeenkomst nietig te verklaren volgens wetten betreffende kopen op afstand of elektronische of online overeenkomsten en daarnaast van rechten of verplichtingen betreffende voorafgaande informatie, volgende bevestiging, recht op terugtrekking of afkoelingsperiodes.

 

Kennisgevingen moeten worden

 

U gaat ermee akkoord dat u elektronische kennisgevingen van ons ontvangt, die per e-mail worden verzonden naar de accountbeheerder die is aangewezen voor uw Abonnement. Mededelingen worden van kracht op de datum die op het retourbewijs wordt vermeld of, bij e-mail, na verzending. U bent ervoor verantwoordelijk om erop toe te zien dat het e-mailadres van de accountbeheerder die is aangewezen voor uw Abonnement juist en up-to-date is. E-mailberichten die wij naar dat e-mailadres vesturen, worden van kracht na verzending, ongeacht of u het e-mailbericht werkelijk ontvangt of niet. 

 

10. Definities.

Waar in deze overeenkomst het woord “dag” wordt gebruikt, wordt een kalenderdag bedoeld. 

Het “Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik” staat beschreven in de Voorwaarden voor Online Diensten. 

“Gelieerde Onderneming” betekent een rechtspersoon waarvan een partij eigenaar is, die de partij in eigendom heeft of die onder gemeenschappelijk eigendom met een partij staat. “Eigendom” betekent in deze definitie het bezit van een belang van meer dan 50% in een entiteit. 

“Verbruiksaanbod”, “Toezeggingsaanbod” of “Beperkt Aanbod” beschrijven categorieën van aanbiedingen van Abonnementen en worden gedefinieerd in Artikel 2. 

“Klantgegevens” wordt gedefinieerd in de Voorwaarden voor Online Diensten. 

“Eindgebruiker” betekent een persoon die u toestemming hebt verleend om toegang te verkrijgen tot Gegevens van de Klant die in de Online Diensten worden gehost of de Online Diensten anderszins te gebruiken. 

“Fix” betekent een verbetering, aanpassing of uitbreiding voor een Product of een afgeleide daarvan die door _bussies in algemene omloop is gebracht (zoals een servicepack voor een Product) of aan de Klant is verstrekt om een specifiek probleem te verhelpen.

“Licentiewebsite” betekent http://www._bussies.com/licensing/contracts of een opvolgende website.

“Niet-_bussies-product” wordt gedefinieerd in de Voorwaarden voor Online Diensten. 

“Online Diensten” betekent alle door _bussies gehoste online diensten waarop de Klant een abonnement neemt op grond van deze overeenkomst, met inbegrip van _bussies Dynamics Online Diensten, Office 365-diensten, _bussies Azure Services of _bussies Intune Online Diensten. 

“Voorwaarden voor Online Diensten” betekent de aanvullende voorwaarden die gelden voor het gebruik van Online Diensten door de Klant, gepubliceerd op de Licentiewebsite en die van tijd tot tijd worden bijgewerkt. 

“Previews” betekent preview-, bèta- of andere pre-releaseversies of -functies van de Online Diensten en Software die door _bussies worden aangeboden om feedback van klanten te verkrijgen. 

“Product” betekent alle producten die op de Productvoorwaarden List worden vermeld, zoals alle Software, Online Diensten en andere internetdiensten, met inbegrip van Previews. 

“Productvoorwaarden” betekent het document dat informatie bevat over Producten en Professionele Diensten van _bussies die beschikbaar zijn door middel van volumelicensing. Het document Productvoorwaarden wordt gepubliceerd op de Licentiewebsite en wordt van tijd tot tijd bijgewerkt.

“Professionele Diensten” betekent alle ondersteuningsdiensten voor Producten en consultancydiensten van _bussies die op grond van deze overeenkomst aan de Klant worden geleverd. Online Diensten worden niet gerekend tot de “Professionele Diensten”.

“Reseller” betekent een entiteit die door _bussies gemachtigd is tot de wederverkoop van Softwarelicenties en Abonnementen voor Online Diensten op grond van dit programma en door u wordt ingeschakeld voor het bieden van assistentie bij uw Abonnement. 

“SLA” staat voor de Service Level Agreement, waarin het minimale service level voor Online Diensten is vastgelegd. Deze wordt gepubliceerd op de Licentiewebsite. 

“Software” betekent gelicentieerde exemplaren van _bussies-software die in de Productvoorwaarden wordt vermeld. Online Diensten of Resultaten van Diensten worden niet gerekend tot “Software”, maar Software kan wel deel uitmaken van een Online Dienst. Online Diensten worden niet gerekend tot Software, maar Software kan wel deel uitmaken van een Online Dienst. 

“Abonnement” betekent een enrollment voor Online Diensten voor een vastgestelde Looptijd zoals bepaald door uw Reseller. 

“Looptijd” betekent de duur van een Abonnement (bijvoorbeeld 30 dagen of 12 maanden). 

“Gebruiksrechten” betekent de gebruiksrechten of dienstvoorwaarden voor elk Product die worden gepubliceerd op de Licentiewebsite en van tijd tot tijd worden bijgewerkt. De Gebruiksrechten prevaleren boven de voorwaarden van een eventuele licentieovereenkomst voor eindgebruikers die het Product vergezeld. 

De Gebruiksrechten voor Software worden door _bussies gepubliceerd in de Productvoorwaarden. De Gebruiksrechten voor Online Diensten worden gepubliceerd in de Voorwaarden voor Online Diensten.