bussies - GELEGITIMEERDE VERSIE 2020

Algemene Aankoopvoorwaarden

ART. 1 – VOORWOORD

De aankopen en de huurcontracten van de vennootschap UNFOOLED, of van de wettelijke vertegenwoordiging onder de benaming “be.unfooled” of “be.flabbergasted” en van de commerciële vertegenwoordiging onder de benamingen “bussies”, “bussies.eu”, “bussies.be”, of van de (handels)vereniging(en) waarvan zij deel uitmaakt, hierna genoemd de “koper” of de “maatschappij” zullen beheerst worden door de hiernavolgende voorwaarden en door de bijzondere voorwaarden van de bestelbon, deze laatste voorrang genietend. Ieder aanhangsel aan deze voorwaarden zal schriftelijk worden vastgelegd. Het voorwerp van de bestelling zal hierna aangeduid zijn als de “levering“.

 

Iedere bestelling die uitdrukkelijk verband houdt met een werf, een zaak of project waarmee de koper werd belast (hierna genoemd de “hoofdaanneming“) wordt beheerst door zowel alle administratieve als technische voorschriften van het lastenkohier of door de documenten die de hoofdaanneming betreffen, evenals door alle andere documenten die werden aangeduid als zijnde van toepassing. De leverancier verklaart kennis ervan te hebben kunnen nemen en ze te hebben kunnen bestuderen. De koper wordt ontheven van de verplichting deze te moeten reproduceren.  De leverancier aanvaardt zich eraan te onderwerpen en erkent zich ertoe verbonden ten opzichte van de koper voor wat betreft de levering, op dezelfde wijze als de koper gebonden is ten opzichte van zijn klant. In geval van tegenstrijdigheden tussen de voorschriften van toepassing op de hoofdaanneming, en de clausules van de bestelbon, genieten deze laatste voorrang.

 

Onder voorbehoud van het voorgaande, wordt iedere bestelling enkel geplaatst aan de algemene en bijzondere voorwaarden van de bestelbon en zijn eventuele bijvoegsels, met uitsluiting van de voorwaarden opgenomen in de offertes, orderbevestigingen, facturen en andere documenten van de leverancier, zelfs indien deze laatste voorzien dat zij als enige geldig zijn. De leverancier wordt geacht aan deze voorwaarden te verzaken.

 

De koper is enkel gebonden na ontvangst van de orderbevestiging van de bestelbon en van zijn eventuele bijvoegsels behoorlijk en zonder voorbehoud voor akkoord ondertekend door de leverancier. Een laattijdige terugzending van deze documenten is zonder invloed op de uitvoeringstermijnen. Als de bestelling vóór ontvangst van deze documenten een begin van uitvoering zou krijgen, bijvoorbeeld door levering of facturatie zal de leverancier geacht worden onweerlegbaar stilzwijgend de voorwaarden van de bestelbon in hun geheel te hebben aanvaard.  Huidige voorwaarden zullen van rechtswege tegenstelbaar zijn aan de leverancier die ze bij een vorige bestelling al aanvaardde.

 

De leverancier kan zonder schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord van de koper noch de bestelling geheel overdragen, noch ze in onderaanneming geven aan derden, noch zijn schuldvorderingen jegens de koper overdragen of meer bepaald zijn facturen endosseren.

 

ART. 2 – TERMIJNEN

De levering stermijnen inclusief deze verleend voor het overhandigen van de documenten, dienen strikt nageleefd te worden, hun niet naleving is een wezenlijke inbreuk op de overeenkomst. Indien, tijdens de uitvoering, vertraging als voorzienbaar voorkomt, zal de leverancier de koper hierover onmiddellijk inlichten. Behoudens gevallen van overmacht, erkend door de koper, zal iedere overschrijding van de levering stermijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de verschuldiging van een boete met zich meebrengen. Het bedrag van deze boete bedraagt 3% per kalenderdag vertraging (onder voorbehoud van tegengestelde vermelding in de bijzondere voorwaarden), te berekenen op het totaalbedrag van de bestelling, onverminderd de regeling van artikel 10 hiernavolgend. Deze boete kan door bijzondere voorwaarden aan een maximumbedrag gebonden worden en zal onmiddellijk afgehouden worden op ieder bedrag dat aan de leverancier toekomt.

 

Indien vóór het vervallen van de aangegeven termijn de koper op een zekere wijze kan vaststellen dat de bestelling een belangrijke vertraging zal oplopen of indien, niettegenstaande ingebrekestelling, de vertraging aanhoudt zal de koper gerechtigd zijn de bestelling geheel of gedeeltelijk per aangetekend schrijven te verbreken zonder enige vergoeding te zijner laste en zonder de tussenkomst van een rechtbank, en/of voor de afwerking van de bestelling op kosten en risico van de  leverancier zich tot een andere  leverancier te wenden en/of alle door het lastenkohier van de hoofdaanneming voorziene maatregelen te nemen.

 

ART. 3 – UITVOERING

Het is de koper toegelaten in ieder stadium van de werkzaamheden de kwaliteit van de gebruikte materialen, van hun goede werking en van de graad van vordering van de bestelling na te gaan. Het loutere feit dat van dit recht geen gebruik werd gemaakt zal geenszins het recht van de koper schaden de levering nadien te weigeren. Bovendien kan de koper op ieder moment in geval van niet conformiteit de in levering zijnde goederen doen stopzetten en ze weigeren.

 

De bestelling behelst de vermelde goederen en diensten en al wat ertoe behoort, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, zodat de levering klaar is voor gebruik met alle noodzakelijke of nuttige toebehoren, overeenkomstig hun bestemming en een optimaal gebruik.

 

De levering zal voldoen aan alle vigerende normen, en aan deze vermeld in de bestelbon, evenals aan de regels van de kunst.

Zij zal worden vergezeld van de nodige opbouw-, gebruiks- en onderhoudshandleidingen, alsook van de bijzondere veiligheidsvoorschriften.

Deze handleidingen zullen worden opgesteld in de taal voorgeschreven door de bestelbon en bij afwezigheid van enige aanwijzing dienaangaande in het Nederlands en in het Frans.

 

De plannen, berekeningsnota’s en andere documenten overhandigd door de koper mogen zonder diens toestemming niet kenbaar gemaakt worden aan derden of gebruikt worden voor andere doeleinden dan de bestelling. De leverancier is verantwoordelijk voor de maten die hij ter plaatse opgenomen heeft; hij wordt geacht binnen de grenzen van zijn specialiteit een controle te hebben gehouden op de maten en plannen die hem werden overhandigd door de koper en zal zonder verwijl aan deze laatste iedere fout of gebrek doen opmerken.

 

ART. 4 – VEILIGHEID EN HYGIENE

Wanneer de geleverde goederen bestaan uit werktuigen of beschermingsuitrustingen, zullen zij over conceptie, fabricatie en gebruik moeten beantwoorden aan alle voorschriften inzake veiligheid en hygiëne die als dusdanig gevaarlijke werkomstandigheden uitsluiten (zelfs indien niet uitdrukkelijk voorzien door de reglementering). Bij de levering, zal de leverancier een document afleveren waaruit zal blijken dat aan het voorgaande is voldaan of dat de eventuele vrijstelling, zoals voorzien in de reglementering, gerechtvaardigd is. Eveneens zal hij een “EG Verklaring van Overeenstemming” opmaken wanneer dit wordt vereist. Het “EG-teken” zal worden aangebracht indien vereist. Een veiligheidsinformatieblad zal verstrekt worden bij de levering van gevaarlijke stoffen en preparaten.

 

ART. 5 – FACTURATIE

Onder voorbehoud van tegengestelde aanwijzing is de prijs forfaitair, vast en niet herzienbaar voor levering franko bestemming, gelost en ingeklaard. In het algemeen zijn alle willekeurige rechten en belastingen eveneens inbegrepen, B.T.W. uitgezonderd. De prijs behelst tevens de overeengekomen verpakking, de verzekeringen, de oorsprongs- en conformiteitsattesten, de gangbare handelsdocumenten, de handleidingen alsook alle kosten en toebehoren van de levering zelfs indien deze niet uitdrukkelijk werden vermeld.

 

Iedere bestelling zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke facturatie, te richten aan de maatschappelijke zetel van de koper, met uitsluiting van ieder ander adres. De facturen zullen verplicht het nummer van de bestelbon vermelden en vergezeld zijn van de vereiste bewijsstukken. Zij zullen worden opgesteld voor de hoeveelheden die zonder enig voorbehoud goedgekeurd werden door de koper. De facturen, creditnota’s en aanmaningen worden uitsluitend elektronisch in Pdf-formaat bezorgd onder de vorm van een bijlage bij een e-mailbericht gericht aan administratie@bussies.be. Alle overige verkoopdocumenten zoals offertes, bevestigingen van bestelling, vorderingsstaten, … worden uitsluitend naar po@bussies.be verstuurd, eveneens als bijlage bij een e-mailbericht. Alle facturen die niet beantwoorden aan voormelde voorschriften zullen worden geweigerd en teruggestuurd.

 

ART. 6 – BETALING

De betalingstermijn begint slechts te lopen nadat de koper in het bezit wordt gesteld van een door hem aanvaardde factuur die voldoet aan de voorwaarden sub 5.

Onder voorbehoud van tegengestelde overeenkomst vervallen de facturen van de leverancier 60 dagen na het einde van de maand van ontvangst. Zij zullen worden betaald de 10e van de daaropvolgende maand per overschrijving. In geval deze termijnen overschreden worden zal geen enkele forfaitaire vergoeding of schadebeding in aanmerking genomen worden.

De als waarborg afgehouden sommen die zouden kunnen vrijgemaakt worden, worden betaald mits een schriftelijke aanvraag hiertoe. De vereiste bankwaarborgen zullen overeenkomen met het model overgemaakt door de koper en zullen ten gepaste tijde uitgegeven worden op initiatief en op kosten van de leverancier. Deze bankwaarborgen dienen onmiddellijk hernieuwd te worden wanneer zij opgevraagd zouden worden.

 

ART. 7 – LEVERING

De goederen zullen worden geleverd op het adres aangegeven door de koper tijdens de gewone werkuren waarover de leverancier voorafgaandelijk inlichtingen dient te nemen. In geen geval zal de overdracht van risico plaatsvinden vóór effectieve inbezitname op de aangegeven bestemming. De verpakking zal teruggenomen worden als de koper dit verzoekt. De koper draagt geen enkele verantwoordelijkheid als zijn tussenkomst vereist is voor laden, lossen of behandeling van de levering; voor de leiding van deze operaties is enkel de leverancier verantwoordelijk.

Voor iedere levering zal een verzendingsnota die de nauwkeurige specificaties en de referenties van de bestelbon van de verzonden levering aangeeft, gericht worden aan de koper ter attentie van de “Aankoopdienst”. Een dubbel van deze nota zal de levering vergezellen.

 

ART. 8 – AANVAARDING

De aanvaarding zal geschieden op het leveringsadres, tenzij voorzien werd dat ze vóór verzending zal gebeuren. De goedkeuring van de hoeveelheden houdt niet automatisch in dat de kwaliteit der goederen geaccepteerd werd. Het is slechts de kwalitatieve goedkeuring die als aanvaarding kan beschouwd worden. Alle niet-conforme, defecte of niet-bestelde levering en zullen worden teruggestuurd naar de leverancier of te zijner beschikking gesteld worden op de plaats aangeduid door de koper, en dit uitsluitend op kosten en risico van de leverancier.

 

De kwalitatieve aanvaarding zal, ondanks betaling of ingebruikname, slechts definitief zijn nadat de Hoofdbouwheer of de in de bijzondere voorwaarden aangeduide ontvanger der levering zelf zijn akkoord gegeven zal hebben en de levering officieel goedgekeurd heeft, desgevallend, overeenkomstig de documenten van de hoofdaanneming.

 

ART. 9 – WAARBORG

Behoudens tegengestelde afspraken, zullen de geleverde goederen gedurende minstens een jaar, te rekenen vanaf hun effectieve ingebruikname, gewaarborgd worden voor wat betreft zowel hun goede werking als de beantwoording aan het aangekondigd prestatievermogen en zullen zij gevrijwaard blijven van gebreken van welke aard of oorsprong ook; worden hieronder o.m. verstaan, alle conceptie-, materiaal-, fabricage- of montagegebreken en iedere ontoereikendheid van prestatievermogen, zelfs indien onwetendheid desbetreffend onoverkomelijk was. De leverancier zal de koper vergoeden en verdedigen tegen elke eis gebaseerd op de productaansprakelijkheid.

 

De leverancier zal op eigen kosten en zo snel mogelijk ieder gebrek aan de levering in de bovenvermelde zin verhelpen wanneer dit gebrek tijdens de waarborgperiode wordt waargenomen. Als het gebrek door de koper geacht wordt belangrijk te zijn en voor herhaling vatbaar, zal hij gerechtigd zijn de vervanging van de levering met vernieuwing van de waarborg te eisen of per aangetekend schrijven het betrokken gedeelte van de bestelling te verbreken met terugbetaling van de prijs onder aftrek van de kosten. Onder vervanging wordt niet alleen verstaan de vervanging van het materiaal dat gebrekkig voorkwam, ook wordt hieronder begrepen de demontage, het transport evenals alle desbetreffende kosten (uitklaring, taksen e.d.) en de montage die voortspruit uit de vervanging.

 

ART. 10 – AANSPRAKELIJKHEID

De leverancier zal de koper, zonder enige beperking, vergoeden voor elke schade van welke oorsprong ook, zelfs onrechtstreeks, die geleden wordt ten gevolge van een niet volmaakte uitvoering van de bestelling.

Hij zal hem in het bijzonder vrijwaren, zonder dat dit limitatief is, tegen schade veroorzaakt door non-conformiteit of gebreken van zijn levering en prestaties, en ook van de daaropvolgende vervangingen. Hij vrijwaart de koper ook tegen alle gevolgen van laattijdige uitvoering, meer bepaald als hierdoor de uitvoering van de hoofdaanneming binnen de gestelde termijnen onmogelijk of duurder wordt of wanneer dit de toepassing van boetebedingingen of prijsverminderingen ten laste van de koper tot gevolg zou hebben.

 

De leverancier zal de koper vrijwaren tegen iedere willekeurige vordering van derden over brevetten of industriële eigendom voor het geleverd materiaal en de gebruikte werkmethodes.

 

In geval van tekortkoming van de leverancier, zal de betaling van zijn schuldvorderingen, zelfs indien vervallen, openblijven tot de schade geleden door de koper vastgesteld is. Deze schade zal het voorwerp uitmaken van een schuldvergelijking ten belope van de bedragen aldus door de koper vastgesteld.

 

ART. 11 – ETHIEK

De koper hecht veel belang aan het naleven van zijn ethische beginselen. Dit houdt in dat hij eenzelfde houding verwacht en eist van de partijen met wie hij contracteert. Meer in het bijzonder zal de leverancier ervoor zorgen dat zijn werknemers of aangestelde zich ervan onthouden iedere daad van fraude, corruptie of belangenvermenging te stellen, en geen enkele daad te stellen of houding aan te nemen die de mededinging zou kunnen vervalsen of beperken. Ingeval van inbreuk zal de koper het recht hebben om, tenzij andersluidend bepaald door de wet, naar eigen goeddunken onderhavige Bestelling te ontbinden door eenvoudige schriftelijke kennisgeving en zonder de tussenkomst van een rechter, of de Bestelling verder te laten uitvoeren door de rechtverkrijgenden aan de voorwaarden van de Bestelling, onverminderd eventuele schadevergoedingen en interesten. De leverancier zal de koper in voorkomend geval bovendien vrijwaren voor alle mogelijke negatieve gevolgen van zijn in gebreke blijven, met inbegrip van de eventuele honoraria van raadslieden.

 

ART. 12 – TOEPASSELIJK RECHT – BETWISTINGEN

De bestelling wordt beheerst door het Belgisch, het Brits en het Europees Recht met uitsluiting van de eenvormige wetten van toepassing op de totstandkoming van Internationale Verkoopcontracten van Lichamelijke Roerende Goederen alsook van de wetten op de vorming van deze contracten.

Ook de Internationale Regels ter Interpretatie van de Handelstermen (INCOTERMS) zijn van toepassing.

 

De rechtbanken die in hun rechtsgebied de zetel van de koper hebben, zullen enkel bevoegd zijn in geval van geschil. Nochtans zal de koper, als hij eisende partij is, het recht voorbehouden worden het geschil bij iedere andere bevoegde Rechtbank aanhangig te maken.